index

RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ (RVI)

quesolicitar

Què es pot sol·licitar?

Prestació periòdica, de naturalesa econòmica i/o prestació professional, adreçada a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social el nivell de recursos econòmics de les quals no assoleixi l’import de la renda d’inclusió social, resultant insuficient per atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en què la persona titular o les persones beneficiàries subscriguin voluntàriament l’acord d’inclusió.

La prestació professional és el conjunt d’intervencions dirigides a la prevenció, la rehabilitació, el diagnòstic, l’atenció en les situacions de necessitat social o laboral, de promoció de l’autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l’atenció sociosanitària i socioeducativa.

La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes a la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmics, a les quals poguessin tenir dret la o les persones destinatàries, constituint-se com el darrer recurs de protecció social a què poder accedir-hi.
Per tant, els titulars i sol·licitants, en qualsevol moment de la tramitació, estan obligats a reclamar els drets econòmics a què puguin tenir accés, és a dir sol·licitar l’ingrés mínim vital.
Un cop resolta la RVI, es descomptarà la quantia de l’IMV a la quantia corresponent de RVI. En els casos que la diferència entre ambdues prestacions sigui zero es podrà mantenir la prestació professional si així ho vol algun membre de la unitat de convivència llevat que se sol·liciti lextinció dexpedient de RVI.

En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d’afavorir l’accés als drets socials bàsics a les persones destinatàries que formin part de la unitat de convivència garantint l’accés a programes personalitzats d’inclusió en cas que les persones beneficiàries tinguin nens o nenes a càrrec, tenint en compte l’interès superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

quieninicia

Qui el pot iniciar?

Interessats/Sol·licitants

Amb caràcter general tindran dret a la renda de garantia d’inclusió social les persones que compleixin els requisits d’accés establerts a la llei.

Tenir complerts 25 anys a la data de presentació de la sol·licitud i ser menor de 65 anys.

També podran ser titulars, aquelles persones menors de 25 anys, que reunint la resta dels requisits anteriors, es trobin en alguna de les situacions següents:

1.- Ser major d’edat i haver estat en situació d’alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la seguretat social durant almenys un any abans de la sol·licitud de la renda valenciana d’inclusió, i sempre que s’acrediti haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família dorigen.

2. Ser major d’edat i haver estat subjecte almenys 12 mesos dels dos anys anteriors a la majoria d’edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

3.- Ser més gran i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.

4.- Tenir 16 anys o més i tenir a càrrec seu persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d’edat; ser víctima d’explotació sexual o tràfic, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

5.- Tenir 16 anys o més i haver participat en programes de preparació per a la vida independent de les persones menors d’edat almenys de 12 mesos en els dos darrers anys anteriors a la sol·licitud, d’acord amb allò establert a l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

6.- Tenir entre 18 i 24 anys, ambdós inclosos i estar en situació d’orfandat.

No podran accedir a la renda valenciana d’inclusió les persones en les quals concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan un dels membres de la unitat de convivència tingui dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentària i no la rebi, sense haver fet ús del seu dret a percebre-la, o renunciï voluntàriament a percebre’ls, excepte quan el titular de la renda valenciana d’inclusió acrediti ser víctima de violència de gènere, o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer-ne ús o la renúncia del dret esmentat segons es determine reglamentàriament.

b) La renúncia de drets o la manca de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a què tingui dret qualsevol membre de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d’inclusió .

c) Les persones entre 18 i 25 anys, amb grau de diversitat funcional igual o superior al 65% i les persones de 65 anys o edat superior, només poden accedir a les modalitats de renda complementària dingressos.

Requisits

Amb caràcter general, tindran dret a la renda valenciana d’inclusió les persones que compleixin els requisits següents:

a) Estar empadronat o tenir la residència efectiva durant una suma mínima de 12 mesos, de manera continuada, a qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

També compleix aquest requisit la persona que hagi estat empadronada o hagi tingut residència efectiva un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud.

En el cas de persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere od’explotació sexual o tracta no s’exigirà el temps mínim de residència.

Als efectes dacreditació de residència efectiva es considerarà tenir assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant docupació o tenir descendents escolaritzats o altres supòsits que es considerin reglamentàriament.

b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne algun, que aquests siguin inferiors a la quantia mensual de la modalitat de renda valenciana d’inclusió que pogués correspondre al titular o la unitat de convivència.

c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents dels de l’habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venda, indiqui la existència de mitjans suficients i superiors a limport de la renda valenciana dinclusió, dacord a la seua modalitat i la unitat de convivència, de la forma que es determinarà reglamentàriament. Queden exceptuats d’aquesta prohibició aquells que formin part d’un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït de conformitat amb allò establert a la seva normativa específica.

d) No ocupar una plaça en centre datenció residencial amb caràcter permanent.

En els casos en què per informe social s’acrediti que les persones interessades deixaran de ser usuàries d’aquests recursos, podran sol·licitar la modalitat de prestació que correspongui amb una antelació de 4 mesos a la finalització de la seva estada, sent la seva resolució i efectes econòmics a partir del primer dia del mes següent a la data en què es produeixi la sortida del recurs de què es tracti.

Amb caràcter excepcional, i sempre que així es justifiqui expressament a l’informe social que a aquest efecte elaborin els i les treballadores socials dels serveis socials d’entitats locals, podran ser persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió aquelles persones en què, encara no complint tots els requisits establerts, concorrin circumstàncies extraordinàries que les faci considerar en situació de vulnerabilitat especial, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

solicitud

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

Tot l’any

Sol·licitud anticipada
En els casos en què no es compleixin tots els requisits per poder ser persona titular de RVI però existeixi una data objectiva i coneguda en què compliran es podrà presentar la sol·licitud dins dels sis mesos anteriors a la data prevista del compliment dels requisits a aquests casos:
a) Complir l’edat mínima en el supòsit que correspongui a la persona dels recollits a l’art. 13.2 de la llei.
b) Quan es deixi docupar una plaça residencial en algun recurs incompatible dels indicats en art. 13.1.d.
c) Quan sigui coneguda la data de finalització de la prestació incompatible amb la renda valenciana d’inclusió.
d) Circumstàncies excepcionals de situació de vulnerabilitat especial amb informe social.

documentacion

Quina documentació cal presentar?

No caldrà aportar aquella informació que estigui en poder de l’Administració i es pugui consultar telemàticament sempre que s’hi autoritzi.

En cas de no poder presentar la documentació que no pugui comprovar l’Administració i no obri en el poder del/la sol·licitant, aquest/a podrà realitzar una Declaració Responsable amb el compromís d’aportar aquesta documentació abans que l’Administració Local emeti informe proposta en el termini de 10 dies una vegada requerit.

La sol·licitud, degudament emplenada i signada haurà d’anar acompanyada de la documentació original o fotocòpia següent.

– Fotocòpia DNI/NIE

– Fotocòpia SIP.

– Justificant de sol·licitud o resolució de l’ingrés mínim vital.

– Si el sol·licitant viu sol: Fe d’estat (emesa pel Registre Civil), o declaració responsable.

– Acreditació REPRESENTACIÓ si escau.

– MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Cal que la persona sol·licitant ostenti la titularitat del compte).

– Certificat d’empadronament històric de la persona titular i dels membres de la unitat de convivència, que acredite de manera continuada els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de residència efectiva a qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

– En cas de no complir els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud, haurà d’aportar certificats de tots els municipis de la Comunitat Valenciana en què hagi residit fins a complir un total de 5 anys de manera continuada o interrompuda en els 10 immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. En aquest cas serà obligatori tenir la residència efectiva els darrers sis mesos anteriors a la sol·licitud, tant de la persona titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

– Còpia del llibre de família o en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l’estat civil.

– En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o si no, declaració responsable de la parella.

– Acreditació d’INGRESSOS:

– Certificat bancari o document acreditatiu de l’estat actual, de tots els comptes dels quals siguin titulars el sol·licitant i la resta de persones de la unitat de convivència.

– Ingressos de treball: 3 darreres nòmines o darrera declaració trimestral IRPF (en el cas d’autònoms) juntament amb rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on consti la base de cotització a la Seguretat Social.

– Justificant bancari en cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència rebi pensió de l’estranger.

I en funció de les diferents situacions:

– Documentació acreditativa de la representació.

– Document que acrediti la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència.

– Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si escau.

– En cas de nul·litat, separació o divorci: Resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentària percebuda o abonada. En cas d’impagament, denúncia o reclamació judicial.

– En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant del Jutjat.

– En cas d’abandó de la llar: Denúncia d’abandó de la llar presentada davant del Jutjat juntament amb la demanda de separació.

– En cas de residir en habitatge hipotecat: Contracte de préstec hipotecari i 6 darrers rebuts abonats, no és necessària per a les persones que perceben Pensions No Contributives.

– En cas de residència en habitatge arrendat: Fotocòpia del contracte d’arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels darrers tres mesos.

– Condició víctima de violència: Fotocòpia de l’ordre de protecció en vigor o sentència resolutòria o informe de lÒrgan Autonòmic competent en la matèria.

– Estrangers refugiats: Document d’identitat i sol·licitud d’asil en tràmit o amb autorització d’estada per raons humanitàries o Certificat de la Subdelegació del Govern i/o Ministeri de l’Interior que acrediti aquestes circumstàncies, tant del titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

– Apàtrides: Targeta acreditativa de l’organisme corresponent.

– En cas que el cònjuge resideixi a l’estranger, certificat de residència emès pel país (Es podrà sol·licitar al Consolat del país corresponent).

– En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estigui ingressat on consti la data d’ingrés.

No caldrà aportar aquella informació que estigui en poder de l’Administració i es pugui consultar telemàticament sempre que s’hi autoritzi.

En cas de no poder presentar la documentació que no pugui comprovar l’Administració i no obri en el poder del/la sol·licitant, aquest/a podrà realitzar una Declaració Responsable amb el compromís d’aportar aquesta documentació abans que l’Administració Local emeti informe proposta en el termini de 10 dies una vegada requerit

ALTRES DOCUMENTS: Qualsevol altre document que el sol·licitant consideri oportú incorporar a l’expedient.

– En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tingués reconeguda la Llei de Dependència, haurà d’aportar fotocòpia de la seva resolució.

– En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tingués reconeguda una qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33%, haurà d’aportar fotocòpia de la seva resolució.

– Destinataris inscrits com a parella de fet: Certificat de tal situació expedit per lorganisme competent. Si no hi hagués inscripció registral, declaració responsable dels dos membres de la parella.

Impresos associats

SOL·LICITUD RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

COMUNICACIÓ DE VARIACIONS RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ

COMPROMÍS D’ACORD D’INCLUSIÓ

SOL·LICITUD DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ QUE RESIDEN EN UN HABITATGE LLOGUAT

SOL·LICITUD DE COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

dondedirigirse

On adreçar-se?

Presencial

Les persones interessades presentaran la sol·licitud preferentment al registre oficial de l’ajuntament del domicili on
tingui la residència efectiva la persona sol·licitant. Així mateix, també es podrà presentar als registres oficials de la Generalitat, o mitjançant qualsevol de les modalitats previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

Per internet

A través del següent enllaç:

Altres ajuts

CANVIA UNA VIDA AVUI

Pots fer molt en molt poc.

Dedica part del teu temps i la teva il·lusió a millorar la vida de les persones.

O ajuda’ns amb una aportació econòmica i nosaltres farem la resta.

Tu decideixes.