index

COMPLEMENT D’AJUDA PER A LA INFÀNCIA (CAPI)

finalidadcpi

Finalitat del complement d’ajuda per a la infància (CAPI).

El Complement d’Ajuda per a la Infància o el CAPI forma part de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), encara que es pot concedir de manera independent. Aquí pots resoldre els teus dubtes i saber com comprovar si tens dret a percebre’l o com sol·licitar-ho. És un instrument clau per lluitar contra la pobresa infantil.

importecpi

Import.

El seu import s’estableix en funció del nombre de membres menors d’edat de la unitat de convivència, i en funció de l’edat que tinguin el dia 1 de gener de cada any, d’acord amb els trams següents (imports actualitzats per al 2024):

• Menors de tres anys: 115 euros.
• Majors de tres anys i menors de sis anys: 80,50 euros.
• Majors de sis anys i menors de 18 anys: 57,50 euros.

requisitoscpi

Requisits.

Tenen dret al reconeixement d’aquest complement les unitats de convivència que incloguin menors d’edat entre els membres, compleixin tots els requisits necessaris per a la concessió de l’Ingrés Mínim Vital, així com els establerts respecte dels límits màxims sobre ingressos computables, patrimoni net i test d’actius per al CAPI:

• Ingressos inferiors al 300% dels llindars establerts a l’escala d’increments per al càlcul de la renda garantida segons el tipus d’unitat de convivència:

espacio en blanco

• Que el patrimoni net sigui inferior al 150% dels límits fixats a l’escala d’increments per al càlcul del límit de patrimoni aplicable segons el tipus d’unitat de convivència:


• Complir el test d’actius el límit del qual per a un adult serà de 6 vegades la renda garantida, amb una escala d’increments igual a la del límit de rendes segons el tipus d’unitat de convivència:

espacio en blanco

Pots comprovar si tens dret a aquest complement nou utilitzant el mateix simulador habilitat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per saber si tens dret a percebre l’IMV i al que accediràs directament a la pàgina de sol·licitud de la prestació com a pas previ a la mateixa.

Després de respondre unes preguntes senzilles, el simulador us indicarà si podeu tenir dret a aquest complement, encara que no us correspongui l’IMV.

El pagament del complement es prolongarà mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat econòmica i es mantinguin els requisits que van originar el dret a percebre’l.

incompatibilidadescpi

Incompatibilitats.

Les prestacions o ajudes incompatibles amb l’Ingrés Mínim Vital també ho seran del complement d’ajuda per a la infància, encara que es percebi de manera independent.

El complement dajuda per a la infància també serà incompatible amb lassignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.

solicitudcpi

Com sol·licito el Complement d’Ajuda per a la Infància (CAPI)?

Per sol·licitar el CAPI cal fer una sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital per qualsevol dels canals establerts a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a imv.seg-social.es, tant si tens dret a percebre’l conjuntament amb l’IMV com si ho sol·licitaràs de forma independent.

En aquesta guia pràctica per sol·licitar l’IMV trobaràs tota la informació i un vídeo tutorial sobre com sol·licitar la prestació sense necessitat de certificat digital o cl@veu.

Un cop reconeguda la prestació, tots els beneficiaris IMV, inclosos aquells que únicament siguin perceptors del complement dajuda per a la infància, estan obligats a presentar anualment la declaració corresponent a limpost sobre la renda de les persones físiques.

Altres ajuts

CANVIA UNA VIDA AVUI

Pots fer molt en molt poc.

Dedica part del teu temps i la teva il·lusió a millorar la vida de les persones.

O ajuda’ns amb una aportació econòmica i nosaltres farem la resta.

Tu decideixes.