index

RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ (RAI)

finalidadrai

Finalitat de la Renta Activa d’Inserció (RAI).

Si continueu a l’atur i no teniu dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació, podeu sol·licitar la renda activa d’inserció (RAI).

Haureu de sol·licitar cita prèvia per presentar la sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Si és persona aturada de llarga durada o persona amb discapacitat, prèviament, haurà d’acreditar davant del servei públic d’ocupació autonòmica de la seva oficina la realització d’accions de cerca activa de feina (BAE).

requisitosrai

Requisits.

 • Estar aturat o aturada i inscrit o inscrita com a demandant docupació, mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís dactivitat.
 • Ser menor de 65 anys.
 • No tenir ingressos mensuals propis superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a aquest any). Les rendes es computen pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d’activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessaris per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computen per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Si teniu cònjuge i/o fills o filles menors de 26 anys o majors amb discapacitat, o menors en acollida, únicament s’entendrà complert el requisit de carència de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la seva unitat familiar així constituïda, incloent-hi vostè, dividida pel nombre de membres que la componen, no supera el 75% de l’SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • No haver estat beneficiari o beneficiària de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d’admissió al programa, llevat del cas de víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat.
 • No haver estat beneficiari o beneficiària de tres drets al programa de renda activa d’inserció anteriors.

Persones aturades de llarga durada

Persones amb discapacitat

Persones emigrants retornades

Víctimes de violència de gènere o de violència domèstica

Més informació sobre la Renda Activa d’Inserció (RAI)

Podeu obtenir més informació al telèfon d’atenció a la ciutadania.

duracionrai

Durada i quantia.

La RAI es concedeix durant 11 mesos com a màxim i es cobra amb efectes del dia següent a la sol·licitud.

La quantia mensual d’aquest ajut és el 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). (Quanties per a aquest any)

A més, pot obtenir altres ajudes:

 • Si és víctima de violència de gènere o domèstica i s’ha vist obligada a canviar la seva residència en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud d’admissió al programa o durant la seva permanència en aquesta, pot sol·licitar un ajut suplementari de tres mensualitats de la RAI, a un pagament únic sense que això minori la durada de la renda esmentada, i la podrà percebre una sola vegada per cada dret d’admissió a la RAI.
 • Si comença a treballar com a persona autònoma o es col·loca per compte aliè a temps complet, se suspèn el pagament de la RAI i té dret a un ajut equivalent al 25% de la quantia durant un màxim de 180 dies, sense que això reduïu la durada de la RAI pendent de percebre.
 • Si es col·loca a temps parcial, es deduirà de l’import de la RAI la part proporcional al temps treballat i el període pendent de percebre mentre es mantingui la compatibilitat, s’ampliarà en la mateixa proporció.

El pagament de la RAI es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S’efectuarà, llevat d’excepcions, mitjançant l’abonament al compte de l’entitat financera que indiqui, sempre que en sigui titular.

documentacionrai

Documentació necessària.

Per poder accedir a la RAI haurà de presentar la documentació següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i, si escau del cònjuge i/o dels fills o filles que conviuen o estan a càrrec seu i que figuren a la sol·licitud (prou amb l’exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: document nacional d’identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, en què consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d’origen.
   • No nacionals de la Unió Europea : Targeta d’Identitat d’Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del que sigui TITULAR i on vulgui percebre la prestació.
 • Llibre de família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als esmentats anteriorment, amb traducció oficial a l’espanyol.
 • Si us ho demanen a l’oficina d’ocupació heu de lliurar un justificant de rendes. Si al·lega com a càrrega fills o filles més grans de 26 anys amb discapacitat, ha d’aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l’INSS, per l’IMSERSO o per l’organisme competent de la comunitat autònoma

La condició de persona amb discapacitat de grau igual o superior al 33% s’acredita amb algun dels documents següents:

 • Bé mitjançant la resolució o el certificat expedit per l’Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, bé mitjançant la targeta acreditativa del grau de discapacitat.

En cas d’accedir al programa per ser persona treballadora emigrant retornada haurà d’aportar:

 • Si torneu d’un país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, formulari U1 o E-301.
 • En el cas dels emigrants de Suïssa, certificat de l’Agregadura Laboral del país o formulari U1.
 • Si retorneu d’Austràlia, formulari d’enllaç.
 • Si torneu d’un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o amb el qual no hi hagi conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per les àrees i dependències provincials de treball i assumptes socials de les delegacions o subdelegacions de govern on consti la data de retorn i el temps treballat al país d’emigració.

D’accedir a la RAI com víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica haurà d’acreditar aquesta condició aportant sentència judicial, ordre de protecció judicial, informe del ministeri fiscal o informe dels serveis socials de l’administració pública competent (autonòmica o local) o casa d’acollida, on s’indiqui que rep assistència per aquesta circumstància o certificació expedida per lòrgan competent.

En cas d’accedir a la RAI per ser persona aturada de llarga durada o persona amb discapacitat, prèviament haurà d’acreditar davant del servei públic d’ocupació autonòmica de la seva oficina la realització d’almenys tres accions de cerca activa d’ocupació (BAE) .

Només si lentitat gestora ho sol·licita, haurà daportar el justificant de rendes.

Podeu obtenir més informació al telèfon d’atenció a la ciutadania.

cuandorai

Quan, com i on ho tramito.

La RAI es podrà sol·licitar una vegada compleixin els requisits d’accés, segons el col·lectiu a què es pertanyi.

La meritació de la quantia de la RAI s’iniciarà a partir de l’endemà de la data de sol·licitud d’admissió.

La sol·licitud la podrà presentar a través de:

Altres ajuts

CANVIA UNA VIDA AVUI

Pots fer molt en molt poc.

Dedica part del teu temps i la teva il·lusió a millorar la vida de les persones.

O ajuda’ns amb una aportació econòmica i nosaltres farem la resta.

Tu decideixes.