index

PRESTACIÓ PER ATUR AMB MENYS D’UN ANY TREBALLAT

finalitatsepe

Què és?

Si heu treballat menys d’un any, podeu accedir a un subsidi per desocupació, però cal tenir en compte que la durada depèn del nombre de mesos cotitzats i de si té o no responsabilitats familiars.

requisitossepe

Requisits.

 • Estar aturat o aturada i en situació legal de desocupació.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant docupació i mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís dactivitat.
 • Haver cotitzat per atur almenys 3 mesos, si vostè té responsabilitats familiars, o almenys 6 mesos si no en té, i no arribar a 360 dies. En cas de tenir els 360 dies cotitzats, tindria dret a la prestació contributiva.
 • No percebre rendes de qualsevol tipus superiors al 75% del salari mínim interprofessional, sense comptar la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Es tindran en compte les rendes íntegres o brutes. El rendiment que procedeixi d’activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i les despeses que hagin estat necessaris per aconseguir aquests ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Haurà de reunir els requisits en el moment del fet causant i, a més, en el moment en què presenti la sol·licitud del subsidi, de les seves pròrrogues o represes i mentre percebi el subsidi.

Es considera data del fet causant aquella en què es produeixi la situació legal de desocupació, o en què s’esgoti el dret semestral o en què acabi la causa de suspensió.

Si no reuneix els requisits de carència de rendes o, si escau, de responsabilitats familiars, podrà obtenir el subsidi si vostè justifica que compleix aquests requisits dins del termini d’un any des de la data del fet causant. En aquest cas, podrà obtenir el subsidi a partir de l’endemà de la sol·licitud, sense que la seva durada disminueixi.

Si sou més grans de 52 anys, teniu dret a percebre el subsidi per desocupació per a persones treballadores majors de 52 anys.

Haurà de tenir en compte que:

Si heu interromput el cobrament d’una prestació contributiva per treballar aquest darrer període de menys de 360 dies, heu de sol·licitar la represa d’aquesta prestació.

Si va interrompre un subsidi per desocupació per treballar menys de 12 mesos, haurà de reprendre’l. Això no obstant, si no és la primera vegada que el suspèn, té diversos períodes treballats i entre tots sumen 360 dies o més, ha de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació.

Obligacions, infraccions i sancions

duracionsepe

Durada i quantia.

Duració

La durada depèn del nombre de mesos cotitzats i de si vostè té responsabilitats familiars o no.

 • Si teniu responsabilitats familiars:
  • El subsidi durarà 3, 4 o 5 mesos, si n’ha cotitzat 3, 4 o 5 mesos, respectivament.
  • El subsidi durarà 21 mesos, si ha cotitzat 6 mesos o més (en aquest supòsit, el dret es reconeixerà per sis mesos, i es pot prorrogar per períodes de 6 mesos fins a la durada final).
 • Si no teniu responsabilitats familiars: el subsidi durarà 6 mesos, si heu cotitzat 6 o més mesos.

En el cas de persones treballadores fixes discontínues, la durada del subsidi serà igual al nombre de mesos cotitzats per desocupació l’any anterior a la sol·licitud.

Les cotitzacions que van servir per aprovar aquest subsidi no es poden tenir en compte en una situació legal de desocupació posterior, per accedir a una nova prestació de nivell contributiu o assistencial.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual al 80% de lindicador públic de renda defectes múltiples (IPREM).

En el cas de pèrdua de treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades al darrer contracte.

Durant la percepció del subsidi, el Servei Públic dOcupació Estatal (SEPE) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les prestacions dassistència sanitària i, si escau, protecció a la família.

En el supòsit del subsidi per desocupació per a treballadors més grans de 52 anys, el SEPE haurà de cotitzar, a més, per a la jubilació. Es prendrà com a base de cotització el 125% del topall mínim de cotització vigent en cada moment.

A les persones treballadores fixes discontínues més grans de 52 anys se’ls cotitzarà també per a la jubilació. Es prendrà com a base de cotització el 125% del topall mínim de cotització vigent en cada moment.

Si són menors de 52 anys i han justificat un període docupació cotitzada de 180 o més dies, el Servei Públic dOcupació Estatal ingressarà les cotitzacions per jubilació a la Seguretat Social durant un període de 60 dies, a partir de la data en què neixi el dret al subsidi. Es prendrà com a base de cotització el límit mínim de cotització vigent a cada moment.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S’abonarà, excepte excepcions, en el compte que indiqueu, sempre que en sigui titular.

documentacionsepe

Documentació necessària.

La documentació que cal aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant, del seu cònjuge i dels fills o filles que conviuen o estan a càrrec seu i que apareguin a la sol·licitud, n’hi haurà prou amb mostrar algun d’aquests documents:
  • Espanyols i espanyoles: document nacional d’identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/ana de la Unió Europea, en què consta NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d’origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d’Identitat d’Estranger/a (TIE), on consta el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigui titular i on vulgui percebre la prestació.
 • Llibre de família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als esmentats anteriorment, amb traducció oficial a l’espanyol.
 • Certificat d’empresa on s’acrediti la situació legal d’ocupació (si no l’ha enviat l’empresa al Servei Públic d’Ocupació Estatal). Només en aquelles situacions en què el certificat d’empresa no fos suficient per acreditar la situació legal de desocupació, cal aportar un altre document acreditatiu que correspongui.
 • Justificant de les rendes, si ho sol·licita el Servei Públic dOcupació Estatal.
 • Més informació sobre la documentació que cal aportar.

cuandosepe

Quan, on i com ho tramito.

Haurà de presentar la sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils, que comença a comptar des de l’endemà de la situació legal de desocupació.

El dret al subsidi naixerà l’endemà de la situació legal de desocupació. Si l’empresa ha abonat les vacances per no haver-les gaudit, el subsidi naixerà l’endemà de la fi del període que correspongui a aquestes vacances. Si presenteu la sol·licitud fora de termini, tindreu dret que s’aprovi a partir de l’endemà de la data de la sol·licitud, tenint en compte que es restaran de la durada del subsidi els dies compresos entre la data en què hagués correspost l’inici de la prestació (si s’ha sol·licitat en termini) i la data en què s’ha presentat la sol·licitud.

La sol·licitud es podrà presentar a través de:
• La seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE.
• A l’oficina de prestacions (demanant cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o per telèfon) .
• A qualsevol oficina de registre públic.
• Per correu administratiu.

Podeu obtenir més informació al telèfon d’atenció a la ciutadania.

Altres ajuts

CANVIA UNA VIDA AVUI

Pots fer molt en molt poc.

Dedica part del teu temps i la teva il·lusió a millorar la vida de les persones.

O ajuda’ns amb una aportació econòmica i nosaltres farem la resta.

Tu decideixes.