index

BO SOCIAL D’ELECTRICITAT

bonosocial

Què és el Bo Social?

El bono social d’electricitat és un descompte en la factura elèctrica.

 • D’un 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.
 • D’un 40% per a consumidors vulnerables severs que compleixin els requisits establerts.
 • Si a més, s’és un consumidor en risc d’exclusió social, perquè s’està sent atès pels serveis socials d’una administració autonòmica o local que paguin almenys el 50% de la factura, no s’haurà de fer front a la factura elèctrica i, en cas d’impossibilitat temporal per fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

requisitosbonosocial

Quins són els requisits per sol·licitar-lo?

1. Tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)

 • El PVPC és el contracte elèctric establert pel Govern en què el pagat per l’electricitat consumida és directament el preu de l’energia que resulta de mercat, més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.
 • Només es pot contractar el PVPC si es té una potència contractada igual o inferior a 10 kW.
 • El PVPC es contracta amb les comercialitzadores de referència.

2. A més de tenir contractat el PVPC s’ha de complir amb els següents requisits personals, familiars i de renda.

 • Per ser consumidor vulnerable (25% de descompte)

S’ha de complir algun dels següents requisits:

  • Que la seva renda o la renda conjunta anual de la unitat familiar a què pertanyi sigui:

   • ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagues, si no hi ha cap menor a la unitat familiar: 11.279 €.
   • ≤ 2 x IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 1 menor a la unitat familiar: 15.039 €
   • ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 2 menors a la unitat familiar: 18.799 €
  • O bé, que s’estigui en possessió del títol de família nombrosa.
  • O bé que el consumidor o tots els membres que tenen ingressos en la unitat familiar siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social (jubilació o incapacitat permanent), percebent per això la quantia mínima vigent en cada moment, per a aquestes classes de pensió, i no percebre altres ingressos la quantia agregada anual superi els 500 euros.

Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)

 • Per ser consumidor vulnerable sever (40% de descompte)

S’ha de complir algun dels següents requisits:

  • Percebre una renda anual ≤ 50% dels llindars establerts per a ser considerat consumidor vulnerable, incloent-hi, si és el cas, l’increment previst per als casos en què concorrin les “circumstàncies especials”.
  • Si és una família nombrosa, la unitat familiar ha de percebre una renda anual ≤ 2 x IPREM de 14 pagues: 15.039 €.
  • Si el consumidor o tots els membres que tenen ingressos a la unitat familiar perceben pensió mínima, i no perceben altres ingressos la quantia agregada anual dels quals superi els 500 euros, el consumidor o la unitat familiar a què pertanyi ha de percebre una renda anual ≤ 1 x IPREM de 14 pagues: 7.520€.

Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)

 • Per ser consumidor en risc d’exclusió social

Per ser considerat consumidor en risc d’exclusió social, el titular del contracte ha de complir amb els requisits per ser considerat vulnerable sever i, a més, ser atès pels serveis socials d’una administració pública (autonòmica o local) que financen almenys el 50% de l’import de la seva factura a PVPC. En cas d’impossibilitat temporal per fer front a el pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

 • Per ser consumidor vulnerable a causa de la COVID 19 (25% de descompte)

Podran ser nous beneficiaris (25% de descompte) per circumstàncies econòmiques relacionades amb la COVID 19:

  • Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la COVID 19.
  • Els treballadors autònoms amb un descens de la seva facturació d’un 75% de mitjana respecte al semestre anterior a causa de la COVID 19

Per aquests 2 casos, s’augmenten els nivells de renda a partir dels quals poden accedir al 25% de descompte en la factura elèctrica. Així, podran acollir-se a aquest descompte quan la seva renda o la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi sigui:

  • ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues si no hi ha cap menor a la unitat familiar: 18.799 € / any
  • ≤ 3 x IPREM de 14 pagues en el cas que hi hagi 1 menor a la unitat familiar: 22.559 € / any
  • ≤ 3,5 x IPREM de 14 pagues en el cas que hi hagi 2 menors a la unitat familiar 26.318 € / any

La condició de consumidor vulnerable per causes vinculades a la COVID-19 s’extingirà quan deixin de concórrer les circumstàncies d’activitat econòmica referides, estant obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercialitzador de referència (art. 28.3 Rd Llei 11/2020). En cap cas la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de l’inici de la seva meritació sense perjudici de la possibilitat d’acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data, a l’empara de la resta de supòsits previstos en el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre.

El bono social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que sigui necessària. S’aplicarà en la següent factura, sempre que aquesta factura s’emeti transcorreguts com a mínim quinze dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud completa del consumidor pel comercialitzador de referència.

 • Circumstàncies especials

Si es reuneixen circumstàncies especials, els límits establerts s’incrementen en 0,5 punts IPREM (3760 € més).

  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar acrediti la situació de violència de gènere.
  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme.
  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III.
  • Que el consumidor acrediti que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i, al menys, un menor (famílies monoparentals).

Taula resum

Taula resum Bono Social electricitat

solicitudbonosocial

Com sol·licitar el Bono Social?

Sol·licitant-ho, per telèfon, correu electrònic, correu ordinari, o fax directament a alguna de les comercialitzadores de referència, que té l’obligació d’oferir i finançar el bono social.

 • Endesa Energía XXI, S.L.U.
  • Telèfon: 800 760 333
  • Adreça web: Endesa
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 1.167, 41080 Sevilla
  • Email: bonosocial@energiaxxi.com
 • Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U. (Iberdrola)
  • Telèfon: 900 200 708
  • Adreça web: Curenergía
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 61.017, 28080 Madrid
  • Email: bonosocial@curenergía.es
 • Comercializador regulada, GAS & POWER, S.A. (Naturgy)
  • Telèfon: 900 200 708
  • Adreça web: GAS & POWER
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 61.084 28080 Madrid
  • Email: bonosocial@comercializadoraregulada.es
 • Baser Comercializadora de Referencia, S.A. (EDP)
  • Telèfon: 900 902 947
  • Adreça web: Baser
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 191 33080 Oviedo
  • Email: bonosocial@basercor.es
 • Régsiti Comercializadora de Referencia S.L.U.
  • Telèfon: 900 101 005
  • Adreça web: Régsiti
  • Adreça postal: Calle Isabel Torres nº 19 39011 Santander
  • Email: bono-social@regsiti.com
 • Comercializador de Referencia Energético, S.L.U. (CHC)
  • Telèfon: 900 814 023
  • Adreça web: COR Energético
  • Adreça postal: Apartado de Correos: F. D. Nº 90 / 3300010 – 33080 Oviedo
  • Email: bonosocial@corenergetico.es

otrosdbonosocial

Altres beneficis i prohibició dinterrupció de subministrament.

 • El bono social d’electricitat li permetrà també disposar de factures elèctriques més clares, “sense lletra petita”, en les que el que es paga per l’electricitat consumida és directament el preu de l’energia més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.
 • Els beneficiaris del bono social d’electricitat compten amb un període més prolongat per fer front a les factures impagades que la resta de consumidors (un període de 4 mesos des de la primera notificació d’impagament, davant el termini general de 2 mesos).
 • Tampoc es podrà interrompre el subministrament en cas d’impagament a les llars acollides al bo social en què hi hagi almenys un menor de 16 anys a la unitat familiar, o en què el consumidor o un dels membres de la seva unitat familiar sigui persona amb discapacitat igual o superior al 33% o amb grau de dependència II o III, previ certificat expedit pels serveis socials de les administracions públiques competents.

Altres ajuts

CANVIA UNA VIDA AVUI

Pots fer molt en molt poc.

Dedica part del teu temps i la teva il·lusió a millorar la vida de les persones.

O ajuda’ns amb una aportació econòmica i nosaltres farem la resta.

Tu decideixes.