Ajudes Càritas Benicarló

Com sol·licitar ajudes a Càritas Benicarló

Si és la primera vegada que vens a Càritas Benicarló et demanarem una sèrie de documents per verificar la situació en què et trobes i poder valorar l’ajuda que millor s’adapti a les teves necessitats.

Si ja has vingut anteriorment però ha passat molt de temps, la documentació serà necessària per revaluar les teves necessitats i contrastar les nostres dades amb la teva situació actual.

Per descarregar alguns d’aquests documents necessitaràs disposar de la teva Cl@ve. És una contrasenya personal que permet identificar-te davant l’Administració per a accedir, modificar i descarregar les teves dades. Si encara no estàs donat d’alta trobaràs tota la informació al següent botó.

Com puc registrar-me a Cl@ve?

També hi ha l’opció ‘via SMS’. Si tens donat d’alta el teu número de telèfon a la Seguretat Social, podràs rebre un codi d’accés temporal per descarregar els informes. Les dues opcions (Cl@ve i SMS), juntament amb altres, apareixeran a la web de sol·licitud de l’esmentat informe.

Depenent de la teva situació (permís de residència, permís de treball, etc.) podràs aportar més o menys documents. No et preocupis per això. Treballarem de la millor manera amb les dades que ens puguis oferir.

La documentació en qüestió és la següent:

 • DNI, NIE o passaport de tots els membres de la llar.
 • Llibre de família, si hi ha menors d’edat.
 • Certificat de convivència o padró de tots els membres de la llar.
 • Informe de vida laboral de tots els membres de la llar majors de 16 anys que disposin del mateix. Accés directe més avall (accés Cl@ve – SMS).
 • DARDO (Document d’Alta i Renovació de Demanda d’Ocupació). Accés directe més avall (accés Cl@ve – SMS).
 • 2 últimes nòmines i fotocòpia del contracte.
 • Certificat integral de prestacions de tots els membres de la llar majors de 16 anys que disposin del mateix. Accés directe més avall (accés Cl@ve – SMS).
 • Certificat de prestació per desocupació (SEPE). Accés directe més avall (accés Cl@ve – SMS).
 • Certificat de minusvalidesa.
 • Certificat d’estudis si ets major de 16 anys i estàs estudiant.
 • Contracte lloguer o rebut hipoteca.
 • Factura electricitat.
 • Factura aigua.
 • Llibretes de banc (actualitzades).
 • Altres despeses: qualsevol despesa que creguis oportú notificar.
Vida laboral
DARDO
Certificat integral de prestacions
Certificat atur (SEPE)

És possible que es deneguin algunes ajudes?

Sí, malauradament és possible.

Som conscients que rendes o prestacions de 500€, 600€, 700€, 800€ o 900€ són insuficients per arribar a final de mes amb les càrregues familiars típiques: lloguers, material escolar, menjar, rebuts diversos, carburants, entre d’altres . I tot i que ens encantaria arribar a facilitar ajudes a tots aquells que tinguin dificultats, els nostres recursos són limitats.

A Càritas la nostra prioritat són aquelles persones que no tenen dret a una prestació i no disposen de cap ajuda social. Aquest és el nostre punt de partida.

És tanta la demanda d’ajudes d’aquest perfil de població, que quan comencem a escalar a ajudes familiars amb algun tipus d’ingrés, els nostres recursos ja s’han esgotat.

Aquest és el motiu pel qual amb ingressos que oscil·len entre 500€ i 1000€ potser es deneguin ajudes.

Si la demanda fóra menor o els nostres recursos majors, podríem ajudar a famílies amb un rang d’ingressos superiors, però no és el cas.

És difícil per a nosaltres haver de notificar que no podem ajudar a alguna família, però sentint-ho molt, fem el que podem amb el que tenim.

Renda valenciana inclusió

Renta Valenciana d’Inclusió (RVI)

Renta Valenciana d'Inclusió

bonosocial

Bono social electricitat

El bono social d’electricitat és un descompte en la factura elèctrica.

 • D’un 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.
 • D’un 40% per a consumidors vulnerables severs que compleixin els requisits establerts.
 • Si a més, s’és un consumidor en risc d’exclusió social, perquè s’està sent atès pels serveis socials d’una administració autonòmica o local que paguin almenys el 50% de la factura, no s’haurà de fer front a la factura elèctrica i, en cas d’impossibilitat temporal per fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.
 • COVID 19: Nous beneficiaris. Seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte en la factura elèctrica: ,
  • Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la COVID 19 que compleixin els requisits establerts.
  • Els treballadors autònoms que a causa de la COVID 19 hagin vist disminuir la seva facturació un 75% respecte al semestre anterior que compleixin els requisits establerts

1. Tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)

 • El PVPC és el contracte elèctric establert pel Govern en què el pagat per l’electricitat consumida és directament el preu de l’energia que resulta de mercat, més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.
 • Només es pot contractar el PVPC si es té una potència contractada igual o inferior a 10 kW.
 • El PVPC es contracta amb les comercialitzadores de referència.

2. A més de tenir contractat el PVPC s’ha de complir amb els següents requisits personals, familiars i de renda.

 • Per ser consumidor vulnerable (25% de descompte)

S’ha de complir algun dels següents requisits:

  • Que la seva renda o la renda conjunta anual de la unitat familiar a què pertanyi sigui:

   • ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagues, si no hi ha cap menor a la unitat familiar: 11.279 €.
   • ≤ 2 x IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 1 menor a la unitat familiar: 15.039 €
   • ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 2 menors a la unitat familiar: 18.799 €
  • O bé, que s’estigui en possessió del títol de família nombrosa.
  • O bé que el consumidor o tots els membres que tenen ingressos en la unitat familiar siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social (jubilació o incapacitat permanent), percebent per això la quantia mínima vigent en cada moment, per a aquestes classes de pensió, i no percebre altres ingressos la quantia agregada anual superi els 500 euros.

Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)

 • Per ser consumidor vulnerable sever (40% de descompte)

S’ha de complir algun dels següents requisits:

  • Percebre una renda anual ≤ 50% dels llindars establerts per a ser considerat consumidor vulnerable, incloent-hi, si és el cas, l’increment previst per als casos en què concorrin les “circumstàncies especials”.
  • Si és una família nombrosa, la unitat familiar ha de percebre una renda anual ≤ 2 x IPREM de 14 pagues: 15.039 €.
  • Si el consumidor o tots els membres que tenen ingressos en la unitat familiar perceben pensió mínima, i no perceben altres ingressos la quantia agregada anual superi els 500 euros, el consumidor o la unitat familiar a la qual pertanyi ha de percebre una renda anual ≤ 1 x IPREM de 14 pagues: 7.520€.

Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)

 • Per ser consumidor en risc d’exclusió social

Per ser considerat consumidor en risc d’exclusió social, el titular del contracte ha de complir amb els requisits per ser considerat vulnerable sever i, a més, ser atès pels serveis socials d’una administració pública (autonòmica o local) que financen almenys el 50% de l’import de la seva factura a PVPC. En cas d’impossibilitat temporal per fer front a el pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

 • Per ser consumidor vulnerable a causa de la COVID 19 (25% de descompte)

Podran ser nous beneficiaris (25% de descompte) per circumstàncies econòmiques relacionades amb la COVID 19:

  • Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la COVID 19.
  • Els treballadors autònoms amb un descens de la seva facturació d’un 75% de mitjana respecte al semestre anterior a causa de la COVID 19

Per aquests 2 casos, s’augmenten els nivells de renda a partir dels quals poden accedir al 25% de descompte en la factura elèctrica. Així, podran acollir-se a aquest descompte quan la seva renda o la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi sigui:

  • ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues si no hi ha cap menor a la unitat familiar: 18.799 € / any
  • ≤ 3 x IPREM de 14 pagues en el cas que hi hagi 1 menor a la unitat familiar: 22.559 € / any
  • ≤ 3,5 x IPREM de 14 pagues en el cas que hi hagi 2 menors a la unitat familiar 26.318 € / any

La condició de consumidor vulnerable per causes vinculades a la COVID-19 s’extingirà quan deixin de concórrer les circumstàncies d’activitat econòmica referides, estant obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercialitzador de referència (art. 28.3 Rd Llei 11/2020). En cap cas la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de l’inici de la seva meritació sense perjudici de la possibilitat d’acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data, a l’empara de la resta de supòsits previstos en el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre.

El bono social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que sigui necessària. S’aplicarà en la següent factura, sempre que aquesta factura s’emeti transcorreguts com a mínim quinze dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud completa del consumidor pel comercialitzador de referència.

 • Circumstàncies especials

Si es reuneixen circumstàncies especials, els límits establerts s’incrementen en 0,5 punts IPREM (3760 € més).

  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar acrediti la situació de violència de gènere.
  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme.
  • Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III.
  • Que el consumidor acrediti que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i, al menys, un menor (famílies monoparentals).

Taula resum

Taula resum Bono Social electricitat

Sol·licitant-ho, per telèfon, correu electrònic, correu ordinari, o fax directament a alguna de les comercialitzadores de referència, que té l’obligació d’oferir i finançar el bono social.

 • Endesa Energía XXI, S.L.U.
  • Telèfon: 800 760 333
  • Adreça web: Endesa
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 1.167, 41080 Sevilla
  • Email: bonosocial@energiaxxi.com
 • Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U. (Iberdrola)
  • Telèfon: 900 200 708
  • Adreça web: Curenergía
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 61.017, 28080 Madrid
  • Email: bonosocial@curenergía.es
 • Comercializador regulada, GAS & POWER, S.A. (Naturgy)
  • Telèfon: 900 200 708
  • Adreça web: GAS & POWER
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 61.084 28080 Madrid
  • Email: bonosocial@comercializadoraregulada.es
 • Baser Comercializadora de Referencia, S.A. (EDP)
  • Telèfon: 900 902 947
  • Adreça web: Baser
  • Adreça postal: Aptdo. Correos 191 33080 Oviedo
  • Email: bonosocial@basercor.es
 • Régsiti Comercializadora de Referencia S.L.U.
  • Telèfon: 900 101 005
  • Adreça web: Régsiti
  • Adreça postal: Calle Isabel Torres nº 19 39011 Santander
  • Email: bono-social@regsiti.com
 • Comercializador de Referencia Energético, S.L.U. (CHC)
  • Telèfon: 900 814 023
  • Adreça web: COR Energético
  • Adreça postal: Apartado de Correos: F. D. Nº 90 / 3300010 – 33080 Oviedo
  • Email: bonosocial@corenergetico.es
 • El bono social d’electricitat li permetrà també disposar de factures elèctriques més clares, “sense lletra petita”, en les que el que es paga per l’electricitat consumida és directament el preu de l’energia més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.
 • Els beneficiaris del bono social d’electricitat compten amb un període més prolongat per fer front a les factures impagades que la resta de consumidors (un període de 4 mesos des de la primera notificació d’impagament, davant el termini general de 2 mesos).
 • Tampoc es podrà interrompre el subministrament en cas d’impagament a les llars acollides al bono social en què hi hagi almenys un menor de 16 anys a la unitat familiar, o en què el consumidor o un dels membres de la unitat familiar sigui persona amb discapacitat igual o superior al 33% o amb grau de dependència II o III, previ certificat expedit pels serveis socials de les administracions públiques competents.

ingresominimovital

Ingrés Mínim Vital (IMV)

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l’acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d’una situació d’exclusió a una participació en la societat. Contindrà per a això en el seu disseny incentius a l’ocupació i la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

Beneficiaris individuals

 • Persones d’entre 23 i 65 anys, o majors d’aquesta edat que no siguin beneficiàries de pensió de jubilació, que visquin soles o que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s’integrin en ella, sempre que:
  • No estiguin casades, llevat que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.
  • No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
  • No formin part d’una altra unitat de convivència.

  Si es tracta de persones d’entre 23 i 29 anys hauran d’haver tingut residència legal i efectiva a Espanya i haver viscut de forma independent durant al menys els tres anys anteriors a la sol·licitud, llevat que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. S’entén que una persona ha viscut de forma independent si acredita que el seu domicili ha estat diferent a el dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys i que en aquest període ha estat durant al menys dotze mesos, continuats o no, d’alta en la Seguretat Social, classes passives de l’Estat o una mutualitat alternativa a el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.
  Si es tracta de persones majors de 30 anys hauran d’acreditar que, durant l’any immediatament anterior a aquesta data, el seu domicili a Espanya ha estat diferent a el dels seus progenitors, tutors o acollidors.

 • Dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

Titulars de la unitat de convivència

Els titulars de l’IMV, és a dir, les persones que perceben la prestació en nom de la unitat de convivència i la representen, han de tenir plena capacitat d’obrar i una edat mínima de 23 anys.

També podran ser titulars, sempre que tinguin plena capacitat d’obrar les persones majors d’edat o menors emancipats, quan tinguin fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.

En tot cas, en un mateix domicili podrà haver com a màxim dos titulars.

Unitat de convivència

La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquin en un mateix domicili, unides per vincle matrimonial o com a parella de fet, i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció, i altres persones amb les que convisqui en virtut de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.

També són unitats de convivència:

 • La formada per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat
 • La formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
 • La formada per dues o més persones de al menys 23 anys que, sense mantenir entre si una relació de les consignades en aquest precepte, habitin en un mateix domicili, quan al menys una d’elles tingui una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior a l’ 65 per cent i no sigui beneficiària de pensió d’invalidesa no contributiva o d’incapacitat permanent, o tingui més de 65 anys i no sigui beneficiària de pensió de jubilació contributiva o no contributiva o es tracti de persona declarada en situació d’exclusió per l’òrgan competent de la corresponent comunitat autònoma o entitat local, així com aquelles altres situacions determinades reglamentàriament en què sigui necessària la convivència en el mateix domicili. Aquestes unitats de convivència, o una persona beneficiària individual poden compartir habitatge amb una altra unitat de convivència constituïda per membres d’una família o relació anàloga.

La unitat de convivència ha d’estar constituïda de forma continuada durant al menys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud.

No serà necessari que la unitat de convivència estigui constituïda amb un any d’antelació a la presentació de la sol·licitud en els següents supòsits:

 • Dones que hagin abandonat el seu domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Persones que hagin iniciat els tràmits de separació i divorci, acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
 • Persones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • En els supòsits en què en la unitat de convivència s’integrin nous membres per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent
 • Altres supòsits que es determinin per reglament.

Es considera que no trenca la convivència la separació transitòria per raó d’estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o altres circumstàncies similars.

Una mateixa persona no pot formar part de més d’una unitat de convivència.

Els requisits s’han de complir tant en el moment de la presentació de la sol·licitud com de les seves revisions, i mantenir-se a l’dictar la resolució i durant el temps de la percepció de la prestació:

 • Tenir residència a Espanya: Els beneficiaris individuals o membres d’una unitat de convivència han de tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant al menys l’any anterior a presentar la sol·licitud, amb excepció de:
  • Les persones incorporades a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.
  • Les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual circumstància que s’acreditaran mitjançant informe emès pels serveis públics encarregats de l’atenció integral a aquestes víctimes o pels serveis socials.
  • Les dones víctima de violència de gènere acreditada per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.
 • Estar en situació de vulnerabilitat econòmica: Per a determinar la situació de vulnerabilitat econòmica es pren en consideració la capacitat econòmica de la persona sol·licitant individual o de la unitat de convivència, computant els recursos de tots els seus membres.Aquest requisit es compleix quan la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior sigui inferior a l’almenys en 10 euros a la quantia mensual garantida per l’ingrés mínim vital que correspongui segons la modalitat i el nombre de membres de la unitat de convivència. No computen com a ingressos els salaris socials, rendes mínimes d’inserció i ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes.No es considera en situació de vulnerabilitat econòmica la persona beneficiària individual que sigui titular d’un patrimoni, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior a tres vegades la quantia corresponent de renda garantida per l’ingrés mínim vital per a una persona beneficiària individual. En 2021 això equival a 16.917,60 euros.Quan es tracti d’unitats de convivència, no es considera en situació de vulnerabilitat econòmica quan siguin titulars d’un patrimoni, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior a què s’indica en aquesta taula en funció de la mida i configuració de la unitat de convivència.
  Taula que mostra l’escala d’increments i límit en euros en el patrimoni en relació amb la unitat de convivència
  Unitat de convivència Escala d’Increments Límit euros
  Un adult sol 16.917,60 € 16.917,60
  Un adult i un menor 1,4 23.684,64
  Un adult i dos menors 1,8 30.451,68
  Un adult i tres o més menors 2,2 37.218,72
  Dos adults 1,4 23.684,64
  Dos adults i un menor 1,8 30.451,68
  Dos adults i dos menors 2,2 37.218,72
  Dos adults i tres o més menors 2,6 43.985,76
  Tres adults 1,8 30.451,68
  Tres adults i un menor 2,2 37.218,72
  Tres adults i dos o més menors 2,6 43.985,76
  Quatre adults 2,2 37.218,72
  Quatre adults i un menor 2,6 43.985,76
  Altres 2,6 43.985,76

  Tampoc es consideren en situació de vulnerabilitat econòmica, amb independència de la valoració de l’patrimoni, les persones beneficiàries individuals o les persones que s’integrin en una unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil que no hi hagi cessat en la seva activitat.

 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions a què pugui tenir dret, en els termes que es fixin. S’exceptuen salaris socials, rendes mínimes d’inserció i ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes.

La percepció de la prestació de l’ingrés mínim vital és incompatible amb la percepció de l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior a l’33 per 100, quan hi hagi identitat de causant o beneficiar-vos d’aquesta, sense perjudici de la possibilitat d’exercir el dret d’opció per una d’elles.

 • La identitat tant de les persones sol·licitants com de les que formen la unitat de convivència, s’acreditarà mitjançant el document nacional d’identitat en el cas dels espanyols o el llibre de família o certificat literal de naixement, en el cas dels menors de 14 anys que no tinguin DNI, i mitjançant el document d’identitat del seu país d’origen o de procedència, o el passaport, en el cas dels ciutadans estrangers.
 • La residència legal a Espanya s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en el registre central d’estrangers, en el cas de nacionals dels estats membres de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o la Confederació Suïssa, o amb targeta de familiar de ciutadà de la Unió o autorització de residència, en qualsevol de les seves modalitats, en el cas d’estrangers d’una altra nacionalitat.
 • El domicili a Espanya s’acreditarà amb el certificat d’empadronament.
 • L’existència de la unitat de convivència s’acreditarà mitjançant el llibre de família, certificat de registre civil, inscripció en un registre de parelles de fet i certificat d’empadronament en el mateix habitatge.
 • L’existència dels següents tipus d’unitat de convivència s’acreditarà amb el certificat d’empadronament on constin totes les persones empadronades al domicili de la persona sol·licitant:
  • La formada per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. Aquesta circumstància s’acreditarà per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.
  • La formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. En aquest cas s’ha d’acreditar, a més, amb la presentació de la demanda o resolució judicial.
  • La formada per dues o més persones majors de 23 anys o menors de 65 que habitin el mateix domicili sense mantenir entre si una de les relacions assenyalades en els punts anteriors, en els termes que es determinin i sempre que hagin viscut de forma independent a el menys els 3 anys anteriors a la sol·licitud, llevat que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin.
 • La verificació de l’acompliment dels requisits d’ingressos i patrimoni per a l’accés i manteniment de la prestació econòmica d’ingrés mínim vital, es realitzarà per l’entitat gestora d’acord amb la informació que es recapti per mitjans telemàtics de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i en les hisendes tributàries forals de Navarra i dels territoris històrics del País Basc. A aquests efectes, es prendrà com a referència la informació que consti en aquestes Hisendes Públiques respecte de l’exercici anterior a aquell en què es realitza aquesta activitat de reconeixement o control, o si no, la informació que consti més actualitzada en aquestes administracions públiques.
 • En la seva sol·licitud, les persones interessades autoritzarà expressament a l’administració que tramita la seva sol·licitud perquè recapti les seves dades tributàries de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de les administracions tributàries de les comunitats autònomes, de la Hisenda Foral de Navarra o diputacions forals del País Basc i de la Direcció General de Cadastre Immobiliari.
 • No serà exigible el sol·licitant l’acreditació de fets, dades o circumstàncies que l’Administració de la Seguretat Social hagi de conèixer per si mateixa, com ara la situació de beneficiari en relació amb el sistema de la Seguretat Social; o la percepció pels membres de la unitat de convivència d’una altra prestació econòmica que consti en el registre de prestacions socials públiques.
 • Determinació de la quantia
 • La quantia de l’ingrés mínim vital per al beneficiari individual o la unitat de convivència serà la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones, sempre que la quantia resultant sigui igual o superior a 10 euros mensuals.
 • La quantia mensual de la renda garantida és:
 • Per a un beneficiari individual: el 100 per 100 de l’import anual de les pensions no contributives dividit entre 12. En 2021 són 469,93 euros.
 • Per a la unitat de convivència la quantia anterior incrementada en un 30 per 100 per membre addicional a partir del segon, amb un màxim de l’220 per 100. Per 2021 els imports són:
  • 610,91 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults.
  • 751,89 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i un menor o tres adults.
  • 892,87 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i dos menors o tres adults i un menor o per a quatre adults.
  • 1.033,85 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i tres o més menors o tres adults i dos o més menors o per quatre adults i un menor.
 • La quantia assenyalada en el punt anterior s’incrementa amb un complement de el 22 per 100 de l’import anual de les pensions no contributives dividit entre dotze, quan es tracti d’unitat de convivència monoparental (un sol adult que convisqui amb un o més descendents fins al segon grau menors d’edat sobre els quals tingui la guarda i custòdia exclusiva, o que convisqui amb un o més menors en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb fins d’adopció quan es tracta de l’únic acollidor o guardador, o quan l’altre progenitor, guardador o acollidor es trobi ingressat a la presó o en un centre hospitalari per un període ininterromput igual o superior a un any). Per 2021 els imports són:
  • 714,30 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i un menor.
  • 855,28 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i dos menors.
  • 996,26 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i tres o més menors.
 • Per a la determinació de la quantia, els fills o menors o majors amb discapacitat que formin part de diferents unitats familiars en supòsits de custòdia compartida establerta judicialment, es considerarà que formen part de la unitat on es trobin domiciliats.
 • Les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital es troben exemptes de l’aportació dels usuaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
Quanties de la renda garantida en 2021
Unitat de convivència Euros any
Un adult 5.639,20
Un adult i un menor 8.571,58
Un adult i dos menors 10.263,34
Un adult i tres o més menors 11.955,10
Dos adults 7.330,96
Dos adults i un menor 9.022,72
Dos adults i dos menors 10.714,48
Dos adults i tres o més menors 12.406,24
Tres adults 9.022,72
Tres adults i un menor 10.714,48
Tres adults i dos o més menors 12.406,24
Quatre adults 10.714,48
Quatre adults i un menor 12.406,24
Altres 12.406,24
 • Modificació de la quantia
 • El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de la persona beneficiària de l’ingrés mínim vital, o d’algun dels membres de la unitat de convivència, podrà suposar la modificació de la quantia de la prestació econòmica mitjançant la revisió corresponent per l’entitat gestora .
 • La modificació tindrà efectes a partir del dia primer del mes següent a el de la data en què s’hagués produït el fet causant de la modificació.
 • En tot cas, la quantia de la prestació s’actualitzarà amb efectes del dia 1 de gener de cada any, prenent com a referència els ingressos anuals computables de l’exercici anterior. Quan la variació dels ingressos anuals computables de l’exercici anterior motivés l’extinció de la prestació, aquesta produirà igualment efectes a partir del dia 1 de gener de l’any següent a aquell a què corresponguin aquests ingressos.

El pagament de la prestació serà mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte de titular de la prestació.

El dret a la prestació de l’ingrés mínim vital neix a partir del primer dia del mes següent a el de la data de presentació de la sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta abans de l’1 de gener de 2021, els efectes econòmics es retrotraerán a l’1 de juny de 2020 sempre que, en aquesta data, s’acreditin tots els requisits per al seu accés. En cas de no complir els requisits en la data esmentada els efectes econòmics es fixaran el dia primer del mes següent a aquell en què es compleixin els requisits.

L’ingrés mínim vital és intransferible. No podrà oferir-se en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, ni de compensació o descompte, ni de retenció o embargament.

 • Les persones titulars de l’ingrés mínim vital estaran subjectes durant el temps de percepció de la prestació a les següents obligacions:
 • Proporcionar la documentació i informació necessària amb vista a l’acreditació dels requisits i la conservació de la prestació, així com per garantir la recepció de notificacions i comunicacions.
 • Comunicar qualsevol canvi o situació que pogués donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de trenta dies naturals des que aquests es produeixin.
 • Comunicar qualsevol canvi de domicili o de situació en el padró municipal que afecti personalment a aquests titulars o a qualsevol altre membre que formi part de la unitat de convivència, en el termini de trenta dies naturals des que es produeixin.
 • Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes.
 • Comunicar a l’entitat gestora amb caràcter previ les sortides a l’estranger tant de titular com dels membres de la unitat de convivència, per un període, continuat o no, superior a noranta dies naturals cada any natural, així com, si és el cas, justificar l’absència del territori espanyol per causa de malaltia.
 • Presentar anualment declaració corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Si no estan treballant i són persones majors d’edat o menors emancipades, acreditar, dins dels sis mesos següents a la notificació de la resolució per la qual es concedeix la prestació, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació, excepte en els següents supòsits:
  1r. Estar cursant estudis reglats i ser menor de 28 anys. Si és el cas, el termini de sis mesos per acreditar la inscripció com a demandant d’ocupació s’iniciarà en la data en què el beneficiari compleixi 28 anys edat.
  2n. Tenir subscrit el conveni especial que regula el Reial Decret 615/2007, de 11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.
  3r. Estar percebent una pensió contributiva d’incapacitat permanent en grau d’absoluta o gran invalidesa, una pensió d’invalidesa no contributiva o una pensió de jubilació contributiva o haver complert els 65 anys d’edat.
  4t. Estar afectat per una discapacitat en un grau igual o superior a l’65 per cent.
  5è. Tenir reconeguda una situació de dependència, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
 • En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes de la feina o l’activitat econòmica complir les condicions establertes per a l’accés i manteniment d’aquesta compatibilitat.
 • Participar en les estratègies d’inclusió que promogui el Ministeri d’Inclusió, Seguretat social i Migracions.
 • Qualsevol altra obligació que pugui establir per reglament.
 • Les persones integrants de la unitat de convivència estaran obligades a:
 • Comunicar la mort de titular.
 • Posar en coneixement de l’administració qualsevol fet que distorsioni la fi de la prestació atorgada.
 • Presentar anualment declaració corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Complir les obligacions que l’apartat anterior imposa a titular i aquest, qualsevol que sigui el motiu, no porta a terme.
 • Si no estan treballant i són majors d’edat o menors emancipats, acreditar, dins dels sis mesos següents a la notificació de la resolució per la qual es concedeix la prestació, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació, amb les mateixes excepcions i manera de acreditació que les assenyalades en l’apartat anterior per a les persones titulars.
 • En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes de la feina o l’activitat econòmica, complir les condicions establertes per a l’accés i manteniment d’aquesta compatibilitat.
 • Participar en les estratègies d’inclusió que promogui el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • Complir qualsevol altra obligació que pugui establir-se per reglament.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social podrà revisar d’ofici, en perjudici dels beneficiaris, els actes relatius a la prestació d’ingrés mínim vital, sempre que aquesta revisió s’efectuï dins de l’termini màxim de quatre anys des que es va dictar la resolució administrativa que no ha estat impugnada. Així mateix, en aquest cas podrà d’ofici declarar i exigir la devolució de les prestacions indegudament percebudes.

L’entitat gestora, podrà procedir en qualsevol moment a la rectificació d’errors materials o de fet i els aritmètics, així com les revisions motivades per la constatació d’omissions o inexactituds en les declaracions de beneficiari, així com a la reclamació de les quantitats que, si és el cas, s’haguessin percebut indegudament per tal motiu.

En supòsits diferents dels indicats en els paràgrafs anteriors, la revisió en perjudici dels beneficiaris s’efectuarà de conformitat amb la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Quan mitjançant resolució s’acordi l’extinció o la modificació de la quantia de la prestació com a conseqüència d’un canvi en les circumstàncies que van determinar el seu càlcul i no hi hagi dret a la prestació o l’import a percebre sigui inferior a l’import percebut, els beneficiaris de la prestació estan obligats a reintegrar les quantitats indegudament percebudes, mitjançant el procediment establert en el Reial Decret 148/1996, de 5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes i en el Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

Seran responsables solidaris de el reintegrament de les prestacions indegudament percebudes pels beneficiaris i totes aquelles persones que en virtut de fets, omissions, negocis o actes jurídics participin en l’obtenció d’una prestació de forma fraudulenta. Als responsables solidaris se’ls pot exigir el principal, els recàrrecs i interessos que s’hagin d’exigir a el primer responsable, i totes les costes que es generin per al cobrament del deute.

En els supòsits anteriors, transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari sense pagament del deute, s’aplicaran els corresponents recàrrecs i començarà la meritació d’interessos de demora, sense perjudici que aquests últims només siguin exigibles respecte de el període de recaptació executiva. En els supòsits que es determinin per reglament, l’entitat gestora pot acordar compensar el deute amb les mensualitats de l’ingrés mínim vital fins a un determinat percentatge màxim de cada mensualitat.

 • El dret a la prestació neix a partir del primer dia del mes següent a el de la data de presentació de la sol·licitud. Es mantindrà mentre subsisteixin els motius que van donar lloc a la seva concessió i es compleixin els requisits i obligacions previstos en la Llei.
 • Suspensió del dret
 • El dret a la prestació se suspendrà per les causes següents:
 • Pèrdua temporal d’algun dels requisits exigits per al seu reconeixement.
 • Incompliment temporal per part de la persona beneficiària, de la persona titular o d’algun membre de la seva unitat de convivència de les obligacions assumides a l’accedir a la prestació.
 • Cautelarment en cas d’indicis d’incompliment per part de la persona beneficiària, de la persona titular o d’algun membre de la seva unitat de convivència dels requisits establerts o les obligacions assumides a l’accedir a la prestació, quan així es resolgui per part de l’entitat gestora.
 • En tot cas, es procedirà a la suspensió cautelar en el cas de trasllat a l’estranger per un període continuat o no superior a 90 dies naturals a l’any, sense haver comunicat a l’entitat gestora amb antelació el mateix ni estar degudament justificat.
 • Incompliment de les condicions associades a la compatibilitat de l’ingrés mínim vital amb rendes de treball o activitat econòmica per compte propi.
 • Qualsevol altra causa que es determini per reglament.
 • La suspensió de el dret a l’ingrés mínim vital implicarà la suspensió de l’pagament de la prestació a partir del primer dia del mes següent a aquell en què es produeixin les causes de suspensió oa aquell en què es tingui coneixement per l’entitat gestora competent i sense perjudici de l’obligació de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la mateixa.
 • Si la suspensió es manté durant un any, el dret a la prestació quedarà extingit.
 • Si desapareix les causes que van motivar la suspensió de el dret, es procedirà d’ofici oa instància de part a reprendre el dret sempre que es mantinguin els requisits que van donar lloc al seu reconeixement, i es meritarà la prestació a partir del dia 1 de el mes següent a la data en què hagin decaigut les causes que van motivar la suspensió.
 • Si les causes de suspensió es mantenen es procedirà a la modificació o extinció de el dret, segons sigui procedent.
 • Extinció del dret
 • El dret a la prestació d’ingrés mínim vital s’extingirà per les següents causes:
 • Mort de la persona titular. Això no obstant, quan es tracti d’unitats de convivència, qualsevol altre membre que compleixi els requisits, podrà presentar una nova sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta en el termini de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de la defunció dels efectes econòmics de el dret que pugui correspondre a la unitat de convivència en funció de les seves noves circumstàncies es produiran a partir del dia primer del mes següent a la data de la defunció, sempre que se sol·liciti dins de l’termini assenyalat.
 • Pèrdua definitiva d’algun dels requisits exigits per al manteniment de la prestació.
 • Resolució recaiguda en un procediment sancionador que així ho determini.
 • Sortida del territori nacional sense comunicació ni justificació a l’entitat gestora durant un període, continuat o no, superior a 90 dies naturals a l’any.
 • Renúncia de el dret.
 • Suspensió de la prestació per temps superior a un any.
 • Incompliment reiterat de les condicions associades a la compatibilitat de l’ingrés mínim vital amb les rendes de la feina o l’activitat econòmica per compte propi.
 • Qualsevol altra causa que es determini per reglament.
 • L’extinció de el dret a la prestació produirà efectes des del primer dia del mes següent a la data en què concorrin les causes extintives.
Simulador Ingrés Mínim Vital
Sol·licitud Ingrés Mínim Vital

alquiler

alquiler

Ajudes Lloguer Covid-19

Ajudes lloguer Covid-19
Bases i convocatòria
Sol·licitud i informació
Cita prèvia tramitació