index

AJUDES A PERSONES DESPLAÇADES D’UCRANIA EMPADRONADES A LA COMUNITAT VALENCIANA.

info

Informació bàsica.

Objecte:

Sol·licitud d’ajudes econòmiques per a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguin empadronades a la Comunitat Valenciana i no tinguin prou recursos econòmics.

Requisits:

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin obtingut l’estatut de protecció temporal de conformitat amb el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades, aprovat pel Reial decret 1325/2003, de 24 d’octubre, i en el marc de l’Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s’amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d’Execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març de 2022 a persones afectades pel conflicte d’Ucraïna que puguin trobar refugi a Espanya, publicat per Ordre PCM/170/2022, de 9 de març.

b) Que constin com a empadronades en algun municipi de làmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

c) Que acreditin manca de mitjans econòmics en els termes del Reglament pel qual es regula el sistema d’acolliment en matèria de protecció internacional, aprovat pel Reial decret 220/2022, de 29 de març. S’entendrà que es compleix aquest requisit quan la persona disposi d’uns ingressos i rendes mensuals que no superin la quantia mensual individual de la renda garantida prevista a la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’Ingrés Mínim Vital .

d) Que, en el moment de presentar la sol·licitud, no ocupin plaça ni obtinguin recursos o mitjans del dispositiu d’emergència de la Secretaria d’Estat de Migracions per atendre persones desplaçades, ni de cap dels programes que formen part de l’itinerari d’acollida , regulat al Títol II del Reglament pel qual es regula el sistema d’acollida en matèria de protecció internacional, aprovat pel Reial Decret 220/2022, de 29 de març.

Interessats:

Persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que estiguin empadronades a la Comunitat Valenciana i manquin de recursos econòmics suficients.

solicitud

Sol·licitud.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 16 de març del 2023 i finalitzarà el 31 de març del 2023 a les 15:00 hores. (DOGV nº 9554, de 15/03/2023)

Documentació:

Les persones sol·licitants hauran d’utilitzar els formularis específics de sol·licitud disponibles a seu electrònica de la Generalitat així com a l’àrea d’Igualtat a la Diversitat de la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Per accedir als ajuts, les persones sol·licitants hauran d’acompanyar la sol·licitud de la documentació següent:

a) Resolució per la qual es concedeix l’estatut de protecció temporal a la persona sol·licitant i, si escau, a les persones menors incloses a la sol·licitud.

b) Certificat d’empadronament en algun municipi de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de la persona sol·licitant i, si és el cas, de les persones menors incloses a la sol·licitud.

c) Model de domiciliació bancària degudament emplenat, que no caldrà si es disposa de certificat digital o Cl@ve i es realitza telemàticament a través dels botons de sol·licitud que apareixen més avall.

d) En cas de no haver realitzat l’alta d’un compte bancari nou pel tràmit PROPER, heu d’adjuntar el certificat emès per l’entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari.

e) Document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant, en cas de presentació presencial de la sol·licitud.

Forma presentació:

  • Presencial.

La sol·licitud es realitzarà als formularis disponibles a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. El seu ús serà obligatori d’acord amb allò establert a l’article 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant qualsevol altre formulari diferent dels previstos per a aquest procediment seran inadmeses.

La sol·licitud podrà presentar-se telemàticament, amb certificat electrònic o Cl@ve, o presencialment a les oficines PROP oa qualsevol dels llocs habilitats de conformitat amb l’article 16.4 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

Si no es disposa de certificat digital, la persona sol·licitant haurà d’emplenar electrònicament els formularis normalitzats disponibles a la seu electrònica segons el que disposa l’apartat segon, i se n’imprimirà el justificant. Si no es disposa de certificat digital, la persona sol·licitant haurà d’emplenar electrònicament els formularis normalitzats disponibles a la seu electrònica segons el que disposa l’apartat segon, i se n’imprimirà el justificant.

L’emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones sol·licitants que no disposin de certificat digital no implicarà que s’hagi sol·licitat l’ajut amb inici del procediment telemàtic per concedir-lo. Únicament la informació introduïda quedarà emmagatzemada a les corresponents bases de dades. Si no es presenta el justificant, degudament subscrit per la persona sol·licitant, en algun dels registres dentrada assenyalats i en el termini establert, no es considerarà realitzada la sol· licitud dajuda.

  • Telemàtica.

La sol·licitud es realitzarà als formularis disponibles a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. El seu ús serà obligatori d’acord amb allò establert a l’article 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant qualsevol altre formulari diferent dels previstos per a aquest procediment seran inadmeses.

La sol·licitud es podrà presentar telemàticament, amb certificat electrònic o Cl@veu.

On consultar dubtes sobre el tràmit.

tramitacion

Criteris de valoració.

En cap cas aquests ajuts, íntegrament, constitueixen una prestació a la qual tinguin dret les persones beneficiàries. La resolució de concessió de lajuda es realitzarà per una primera mensualitat, quedant condicionada la resolució estimatòria de les cinc mensualitats restants a lexistència de crèdit adequat i suficient.

Per assegurar que aquests ajuts beneficiïn el major nombre de persones possible, davant la previsió d’esgotament del crèdit es donarà prioritat a aquelles persones beneficiàries que encara no haguessin percebut cap mensualitat de l’ajut i, entre les que sí que l’haguessin percebut, es prioritzarà a les quals haguessin rebut menor quantitat de mensualitats. Així mateix, en cas d’haver de prioritzar entre persones que hagin percebut el mateix nombre de mensualitats, s’atendrà a l’ordre de registre d’entrada de les sol·licituds a la direcció general amb competències en matèria de política migratòria.

Si es produís l’esgotament del crèdit disponible per al finançament de les ajudes serà comunicat a les persones beneficiàries i determinarà la finalització dels pagaments mensuals a aquestes, així com la desestimació de les sol·licituds pendents de resolució.

Òrgans de tramitació:

Direcció General d’Igualtat a la Diversitat i TRAGSATEC.

Organismes

    • DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT A LA DIVERSITAT

Altres ajuts