index

AJUDA 200€

queesimv

En què consisteix l’ajuda de 200€?

L’ajuda consisteix en un pagament únic que pretén proporcionar a les llars més vulnerables un ingrés extra davant d’una pujada de preus que s’ha fet imparable els últims mesos.

beneficiariosimv

Beneficiaris

Tenen dret a rebre el xec tots aquells treballadors, siguin assalariats o autònoms, que durant aquest exercici 2022 hagin estat donats d’alta a la Seguretat Social o una altra mutualitat, i els aturats beneficiaris d’una prestació per desocupació que percebessin el 2022 rendes per sota de 27.000 euros.

A més, el seu patrimoni —actius i béns diferents del treball, com ara immobles o dipòsits— haurà de ser inferior als 75.000 euros el 31 de desembre de 2022, exclòs l’habitatge habitual.

Aquests imports fan referència a la suma d’ingressos i patrimoni de tots els integrants del nucli familiar.

requisitosimv

Condicions

  • Ingressos inferiors a 27.000 euros anuals i patrimoni inferior a 75.000 euros anuals.
  • Residència legal i efectiva d’un any anterior.

ATENCIÓ: queden excloses (una vegada més) d’aquesta prestació d’emergència totes les persones estrangeres en situació irregular, així com aquelles que no hagin complert l’any de residència regular.

  • Es farà de manera conjunta considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022. Units per matrimoni o relació d’afectivitat anàloga amb almenys dos anys d’antelació. Si és parentiu, fins al tercer grau (a més de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent).
  • El càlcul dingressos i patrimoni es farà seguint la normativa de lMV.

acreditacionimv

Exclusions previstes

  • Perceptors de l’ingrés mínim vital.
  • Perceptors de pensions (jubilació, incapacitat, viduïtat…) reconegudes per la seguretat social, classes passives (funcionaris públics de l’estat), o mutualitats professionals alternatives, després d’haver optat el treballador, a un sistema diferent del RETA.

cuantiasimv

Sol·licitud i procediment

Els contribuents poden sol·licitar el xec des del 15 de febrer fins al 31 de març. S’haurà de demanar a la pàgina web de l’Agència Tributària —l’organisme encarregat de gestionar l’ajuda, controlar-la i fer les transferències—, omplint el formulari que posi a disposició per fer-ho en la data abans esmentada.

ATENCIÓ: aquesta mesura pot tenir les mateixes dificultats que l’IMV quant a còmput d’ingressos i patrimoni, tramitació en línia i necessitat de compte bancari.

Altres ajuts